Орфографічний словник української мови

При укладанні словника використано електронну версію словника з "Книгосховища українського мовця", яку зробив RA aka AlexisR (21.07.2005)
Книгосховище українського мовця

«Український орфографічний словник» відображає сучасний стан літературної мови. Крім загальновживаної лексики, до реєстру словника включено поширені терміни, географічні назви, неологізми. Обсяг словника – близько 200 тисяч слів. Словник є нормативним виданням, в якому правила написання слів, їх наголос та граматична характеристика узгоджені з принципами сучасного українського правопису.